Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden:

GAT – ALGEMENE VOORWAARDEN voor Alternatieve / Complementaire Therapeuten

Opgesteld op 1 april 2019 te Zoetermeer

Laatste wijziging Feel-n-Leef 23 december 2020

Opgesteld in de eerste maanden van 2019 door Mr. Suzanne van Dijsseldonk, GAT-commissielid. Auteursrecht: https://gatgeschillen.nl/

1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Feel-n-Leef (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81263368) of (één van) haar eigena(a)ren / bestuurder(s), verder aangeduid als “Feel-n-Leef”, is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan. 

b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

c. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de cliënt/coachee, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand door GAT afgewezen.

2. Begrippen

In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:

a. Zorgaanbieder/coach: therapeut/coach (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij erkende beroepsorganisatie genaamd ; Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT)

b. Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen de zorgaanbieder/coach en de cliënt/coachee.

c. Partijen: Zorgaanbieder/coach en cliënt/coachee (ook wel tegenpartij genoemd).

d. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

3. Aanvaarding van opdrachten

Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder/coach zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder/coach is bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt/coachee of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de cliënt/coachee, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder/coach schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.

Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling/coachsessie als een traject van behandelingen/coachsessies betreffen.

4. Duur overeenkomst en ontbinding

a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.

b. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn)  dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

c. Enig recht van de cliënt/coachee op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder/coach met welke vordering ook van de cliënt/coachee op de zorgaanbieder/ coach is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder/coach heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de cliënt/coachee te verrekenen met eventuele vorderingen die de cliënt/coachee heeft op de zorgaanbieder/coach.

5. Annulering

a. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. 

b. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt/coachee geen kosten verschuldigd.

Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt/coachee 50% van het bedrag de afspraak  verschuldigd.

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt/coachee 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

Indien een consult op verzoek van een cliënt/coachee wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt/coachee bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.

Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder/coach gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

De zorgaanbieder/coach is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

a. De zorgaanbieder/coach zal alle informatie betreffende de cliënt/coachee die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder/coach daartoe verplicht is of de zorgaanbieder/coach toestemming heeft verkregen.

b. De zorgaanbieder/coach zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

c. De zorgaanbieder/coach zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de cliënt/coachee verstrekken, met inachtneming van de AVG.

7. Overmacht

Indien de zorgaanbieder/coach haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder/coach, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder/coach opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

8. Facturering en betaling

a. Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. / omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is. 

b. Dienstverlening voor particuliere cliënten/coachees dient conform afspraak door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/coach tegen overleg van een factuur te worden voldaan, danwel voorafgaand indien sprake van een afspraak van een pakket afname. De 

EMB test dient vooraf betaald te worden.

c. Dienstverlening voor cliënten/coachee niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder/ coach volgens afspraak middels een factuur in rekening worden gebracht.

d. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. 

e. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt/coachee binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder/coach te betalen.

f. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren 

een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder/coach gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

g. De zorgaanbieder/coach is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

h. Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.

i. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt/coachee, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder/coach is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder/coach zal de cliënt/coachee tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt/coachee is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt/coachee. Onder 

incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

9. Aansprakelijkheid

a. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder/coach is sprake van een 

inspanningsverplichting.

b. De zorgaanbieder/coach geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt/coachee voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder/coach. 

c. De zorgaanbieder/coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

d. De zorgaanbieder/coach is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt/coachee door de zorgaanbieder/coach mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

e. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder/coach voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar -eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.

f. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder/coach beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt/coachee, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder/coach afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

g. De zorgaanbieder/coach  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc. 

10. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op de dienstverlening van de zorgaanbieder/coach is Nederlands recht van toepassing.

b. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder/coach uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.